موجودی صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار کم شد

موجودی صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار کم شد
در حالی طی سال گذشته ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از محل درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شد که در این سال ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار از موجودی این صندوق مصرف شده که از کاهش ۸ میلیارد دلاری موجودی صندوق حکایت دارد.

موجودی صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار کم شد