خداحافظی بان کی مون با کارکنان سازمان ملل

خداحافظی بان کی مون با کارکنان سازمان ملل
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در آخرین دیدار خود با کارکنان این سازمان توافقنامه پاریس را از دستاورد های مهم دوران تصدی خود خواند و آرزو کرد که آیندگان راه او را بخصوص در رابطه با تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره دنبال کنند.

خداحافظی بان کی مون با کارکنان سازمان ملل