انتقاد رئیس‌کمیسیون اقتصادی از تصمیمات یک ‌شبه بانک مرکزی

انتقاد رئیس‌کمیسیون اقتصادی از تصمیمات یک ‌شبه بانک مرکزی
رئیس‌کمیسیون اقتصاد مجلس از عملکرد شتابزده بانک مرکزی در اصلاح بازار پولی کشور انتقاد کرد.

انتقاد رئیس‌کمیسیون اقتصادی از تصمیمات یک ‌شبه بانک مرکزی